Thursday, 26 November 2015

HUNK CH - TR-RG008, TR-TK011, TR-ZS002

HUNK CH - TR-RG008

ข้อความถูกซ่อน: คลิกเพื่อแสดงข้อความ


Preview : http://goo.gl/kE8bPp   Total Size : 383 MB
HUNK CH - TR-TK011

ข้อความถูกซ่อน: คลิกเพื่อแสดงข้อความ


Preview : http://goo.gl/z96WoQ   Total Size : 410 MB
HUNK CH - TR-ZS002

ข้อความถูกซ่อน: คลิกเพื่อแสดงข้อความ


Preview : http://goo.gl/Lpg6j9   Total Size : 424 MB

HUNK CH - OAV485, OAV486, TM-ZS002, TR-RG003

HUNK CH - OAV485

ข้อความถูกซ่อน: คลิกเพื่อแสดงข้อความ


Preview : http://goo.gl/FQePYe   Total Size : 611 MB
HUNK CH - OAV486

ข้อความถูกซ่อน: คลิกเพื่อแสดงข้อความ


Preview : http://goo.gl/r2Z3KD   Total Size : 691 MB
HUNK CH - TM-ZS002

ข้อความถูกซ่อน: คลิกเพื่อแสดงข้อความ


Preview : http://goo.gl/yCMzWC   Total Size : 410 MB
HUNK CH - TR-RG003

ข้อความถูกซ่อน: คลิกเพื่อแสดงข้อความ


Preview : http://goo.gl/gSBgtJ   Total Size : 344 MB

Tuesday, 17 November 2015

HUNK CH - BOY-116, INS-0010, OGV003

HUNK CH - BOY-116

ข้อความถูกซ่อน: คลิกเพื่อแสดงข้อความ


Preview : http://goo.gl/0f9e4a   Total Size : 646 MB
HUNK CH - INS-0010

ข้อความถูกซ่อน: คลิกเพื่อแสดงข้อความ


Preview : http://goo.gl/icoiSJ   Total Size : 460 MB
HUNK CH - OGV003

ข้อความถูกซ่อน: คลิกเพื่อแสดงข้อความ


Preview : http://goo.gl/Re0cyU   Total Size : 610 MB

HUNK CH - BOY-002, OAV478, OAV481

HUNK CH - BOY-002

ข้อความถูกซ่อน: คลิกเพื่อแสดงข้อความ


Preview : http://goo.gl/zdfvFV   Total Size : 540 MB
HUNK CH - OAV478

ข้อความถูกซ่อน: คลิกเพื่อแสดงข้อความ


Preview : http://goo.gl/D1xg1I   Total Size : 462 MB
HUNK CH - OAV481

ข้อความถูกซ่อน: คลิกเพื่อแสดงข้อความ


Preview : http://goo.gl/oKrZ6H   Total Size : 704 MB

Tuesday, 10 November 2015

HUNK CH - TM-ZS042, TR-FO018, TR-HS007

HUNK CH - TM-ZS042

ข้อความถูกซ่อน: คลิกเพื่อแสดงข้อความ


Preview : http://goo.gl/RGCU0g   Total Size : 468 MB
HUNK CH - TR-FO018

ข้อความถูกซ่อน: คลิกเพื่อแสดงข้อความ


Preview : http://goo.gl/nRVpfX   Total Size : 466 MB
HUNK CH - TR-HS007

ข้อความถูกซ่อน: คลิกเพื่อแสดงข้อความ


Preview : http://goo.gl/LzXD0S   Total Size : 667 MB

HUNK CH - CV-0013, CV-0282, CV-0296, NON029

HUNK CH - CV-0013

ข้อความถูกซ่อน: คลิกเพื่อแสดงข้อความ


Preview : http://goo.gl/BGbEVo   Total Size : 298 MB
HUNK CH - CV-0282

ข้อความถูกซ่อน: คลิกเพื่อแสดงข้อความ


Preview : http://goo.gl/09f8wX   Total Size : 458 MB
HUNK CH - CV-0296

ข้อความถูกซ่อน: คลิกเพื่อแสดงข้อความ


Preview : http://goo.gl/jUVX0B   Total Size : 809 MB
HUNK CH - NON029

ข้อความถูกซ่อน: คลิกเพื่อแสดงข้อความ


Preview : http://goo.gl/sOH56W   Total Size : 245 MB

Sunday, 8 November 2015

G@MES HUNK - BEGINNING Boy

G@MES HUNK - BEGINNING Boy

ข้อความถูกซ่อน: คลิกเพื่อแสดงข้อความ


Preview : http://goo.gl/7pq51N   Total Size : 1.95 GB
Part1 One2up : http://goo.gl/PNFN9i   Mega : https://goo.gl/x3V3TC  Size : 550 MB
Part2 One2up : http://goo.gl/FVkIhS   Mega : https://goo.gl/F3TVFR  Size : 550 MB
Part3 One2up : http://goo.gl/cmDHwv   Mega : https://goo.gl/5RzcXl  Size : 550 MB
Part4 One2up : http://goo.gl/7yrOST   Mega : https://goo.gl/RYdBpV  Size : 455 MB

One2up : ให้เปลี่ยนชื่อไฟล์ก่อนรวมไฟล์  http://goo.gl/GPlnl7
ไฟล์ทั้งสองโฮสสามารถโหลดสลับกันได้ แต่ต้องเปลี้ยนชื่อให้ตรงกัน