Thursday, 31 December 2015

HUNK CH - TM-OP021, TM-ZS044

HUNK CH - TM-OP021

ข้อความถูกซ่อน: คลิกเพื่อแสดงข้อความ


Preview : http://goo.gl/NRmTUF   Total Size : 650 MB
One2up : http://goo.gl/42o7JG   Mega : https://goo.gl/I2aUfi

HUNK CH - TM-ZS044

ข้อความถูกซ่อน: คลิกเพื่อแสดงข้อความ


Preview : http://goo.gl/1Tc4ab   Total Size : 539 MB

G@mes KENJI Collection Wild

G@mes KENJI Collection Wild

ข้อความถูกซ่อน: คลิกเพื่อแสดงข้อความ


Preview : http://goo.gl/eKSMEm   Total Size : 1.71 GB
Part1 One2up : http://goo.gl/rmXpNc   Mega : https://goo.gl/RXduYw  Size : 500 MB
Part2 One2up : http://goo.gl/89hDlW   Mega : https://goo.gl/daSrjA  Size : 500 MB
Part3 One2up : http://goo.gl/TKnptc   Mega : https://goo.gl/UeDRqK  Size : 500 MB
Part4 One2up : http://goo.gl/8vblc7   Mega : https://goo.gl/3Mqmla  Size : 342 MB

One2up : ให้เปลี่ยนชื่อไฟล์ก่อนรวมไฟล์  http://goo.gl/GPlnl7
ไฟล์ทั้งสองโฮสสามารถโหลดสลับกันได้ แต่ต้องเปลี้ยนชื่อให้ตรงกัน

Saturday, 26 December 2015

G@MES Virtual Date 19 – Kenji

G@MES Virtual Date 19 – Kenji

ข้อความถูกซ่อน: คลิกเพื่อแสดงข้อความ


Disc A
Preview : http://goo.gl/kaQPP3   Total Size : 1.34 GB
Part1 One2up : http://goo.gl/7JXhAr   Mega : https://goo.gl/g5O9Vx  Size : 500 MB
Part2 One2up : http://goo.gl/EsD076   Mega : https://goo.gl/sP5TKZ  Size : 500 MB
Part3 One2up : http://goo.gl/Bd2aBC   Mega : https://goo.gl/7umGvB  Size : 442 MB

Disc B
Preview : http://goo.gl/bAj5Nt   Total Size : 1.28 GB
Part1 One2up : http://goo.gl/d0JI87   Mega : https://goo.gl/Sngdbd  Size : 500 MB
Part2 One2up : http://goo.gl/s47BMg   Mega : https://goo.gl/uLPfCQ  Size : 500 MB
Part3 One2up : http://goo.gl/Pibiua   Mega : https://goo.gl/BMkcH7  Size : 382 MB

One2up : ให้เปลี่ยนชื่อไฟล์ก่อนรวมไฟล์  http://goo.gl/GPlnl7
ไฟล์ทั้งสองโฮสสามารถโหลดสลับกันได้ แต่ต้องเปลี้ยนชื่อให้ตรงกัน

Friday, 25 December 2015

HUNK CH - OGVY050, TM-GN052, TM-GN053, TM-NG008

HUNK CH - OGVY050

ข้อความถูกซ่อน: คลิกเพื่อแสดงข้อความ


Preview : http://goo.gl/r5zVCC   Total Size : 662 MB

HUNK CH - TM-GN052

ข้อความถูกซ่อน: คลิกเพื่อแสดงข้อความ


Preview : http://goo.gl/YI1mkg   Total Size : 656 MB

HUNK CH - TM-GN053

ข้อความถูกซ่อน: คลิกเพื่อแสดงข้อความ


Preview : http://goo.gl/u0Uq9b   Total Size : 540 MB

HUNK CH - TM-NG008

ข้อความถูกซ่อน: คลิกเพื่อแสดงข้อความ


Preview : http://goo.gl/oJ0UWz   Total Size : 540 MB

HUNK CH - TM-OP020, TR-TK012, TR-ZS008

TRANCE - TM-OP020

ข้อความถูกซ่อน: คลิกเพื่อแสดงข้อความ


Preview : http://goo.gl/QjJ5JX   Total Size : 767 MB
TRANCE - TR-TK012

ข้อความถูกซ่อน: คลิกเพื่อแสดงข้อความ


Preview : http://goo.gl/9gpVZU   Total Size : 273 MB
TRANCE - TR-ZS008

ข้อความถูกซ่อน: คลิกเพื่อแสดงข้อความ


Preview : http://goo.gl/D3jfcW   Total Size : 444 MB

G@mes Diary of Eating Straights 26

G@mes Diary of Eating Straights 26

ข้อความถูกซ่อน: คลิกเพื่อแสดงข้อความ


Preview : http://goo.gl/OlVBNB   Total Size : 1.95 GB
Part1 One2up : http://goo.gl/ukqLnB   Mega : https://goo.gl/85awTO  Size : 550 MB
Part2 One2up : http://goo.gl/LRGK6P   Mega : https://goo.gl/RMbwwx  Size : 550 MB
Part3 One2up : http://goo.gl/FkuPMx   Mega : https://goo.gl/UPgIVv  Size : 550 MB
Part4 One2up : http://goo.gl/drqZPI   Mega : https://goo.gl/jPx3Wz  Size : 448 MB

One2up : ให้เปลี่ยนชื่อไฟล์ก่อนรวมไฟล์  http://goo.gl/GPlnl7
ไฟล์ทั้งสองโฮสสามารถโหลดสลับกันได้ แต่ต้องเปลี้ยนชื่อให้ตรงกัน

G@mes Diary of Eating Straights 19

G@mes Diary of Eating Straights 19

ข้อความถูกซ่อน: คลิกเพื่อแสดงข้อความ


Preview : http://goo.gl/J3xUR3   Total Size : 1.46 GB
Part1 One2up : http://goo.gl/Ke5MUQ   Mega : https://goo.gl/4C1jFN  Size : 550 MB
Part2 One2up : http://goo.gl/4566jB   Mega : https://goo.gl/13f5dt  Size : 550 MB
Part3 One2up : http://goo.gl/khwmFr   Mega : https://goo.gl/4QDo1x  Size : 475 MB

One2up : ให้เปลี่ยนชื่อไฟล์ก่อนรวมไฟล์  http://goo.gl/GPlnl7
ไฟล์ทั้งสองโฮสสามารถโหลดสลับกันได้ แต่ต้องเปลี้ยนชื่อให้ตรงกัน

G@mes Diary of Eating Straights 1

G@mes Diary of Eating Straights 1

ข้อความถูกซ่อน: คลิกเพื่อแสดงข้อความ


Preview : http://goo.gl/HL82sL   Total Size : 1.22 GB
Part1 One2up : http://goo.gl/QJqJVm   Mega : https://goo.gl/bGK1jf  Size : 500 MB
Part2 One2up : http://goo.gl/8xcCNR   Mega : https://goo.gl/GPLA9j  Size : 500 MB
Part3 One2up : http://goo.gl/f6IUrz   Mega : https://goo.gl/8PK2Ep  Size : 321 MB

One2up : ให้เปลี่ยนชื่อไฟล์ก่อนรวมไฟล์  http://goo.gl/GPlnl7
ไฟล์ทั้งสองโฮสสามารถโหลดสลับกันได้ แต่ต้องเปลี้ยนชื่อให้ตรงกัน

G@mes Diary of Eating Straights 27

G@mes Diary of Eating Straights 27

ข้อความถูกซ่อน: คลิกเพื่อแสดงข้อความ


Preview : http://goo.gl/zoRZRg   Total Size : 1.95 GB
Part1 One2up : http://goo.gl/CvjEa2   Mega : https://goo.gl/mYid9u  Size : 550 MB
Part2 One2up : http://goo.gl/lpky19   Mega : https://goo.gl/20Qjsy  Size : 550 MB
Part3 One2up : http://goo.gl/CqxoP2   Mega : https://goo.gl/wVyGl7  Size : 550 MB
Part4 One2up : http://goo.gl/18RtUL   Mega : https://goo.gl/ufsKcz  Size : 452 MB

One2up : ให้เปลี่ยนชื่อไฟล์ก่อนรวมไฟล์  http://goo.gl/GPlnl7
ไฟล์ทั้งสองโฮสสามารถโหลดสลับกันได้ แต่ต้องเปลี้ยนชื่อให้ตรงกัน

G@mes Diary of Eating Straights 22

G@mes Diary of Eating Straights 22

ข้อความถูกซ่อน: คลิกเพื่อแสดงข้อความ


Preview : http://goo.gl/vG9KAr   Total Size : 1.82 GB
Part1 One2up : http://goo.gl/Qp6sXk   Mega : https://goo.gl/tNzrmt  Size : 550 MB
Part2 One2up : http://goo.gl/BihV96   Mega : https://goo.gl/rt3Vuv  Size : 550 MB
Part3 One2up : http://goo.gl/4nqnuH   Mega : https://goo.gl/8sG4XJ  Size : 550 MB
Part4 One2up : http://goo.gl/IneaQf   Mega : https://goo.gl/jxmj79  Size : 314 MB

One2up : ให้เปลี่ยนชื่อไฟล์ก่อนรวมไฟล์  http://goo.gl/GPlnl7
ไฟล์ทั้งสองโฮสสามารถโหลดสลับกันได้ แต่ต้องเปลี้ยนชื่อให้ตรงกัน

G@mes Diary of Eating Straights 18

G@mes Diary of Eating Straights 18

ข้อความถูกซ่อน: คลิกเพื่อแสดงข้อความ


Preview : http://goo.gl/CVcYuP   Total Size : 1.45 GB
Part1 One2up : http://goo.gl/Ib0JEq   Mega : https://goo.gl/laet6e  Size : 550 MB
Part2 One2up : http://goo.gl/ZdZk5n   Mega : https://goo.gl/xxwn3j  Size : 550 MB
Part3 One2up : http://goo.gl/l913wk   Mega : https://goo.gl/exIyo0  Size : 467 MB

One2up : ให้เปลี่ยนชื่อไฟล์ก่อนรวมไฟล์  http://goo.gl/GPlnl7
ไฟล์ทั้งสองโฮสสามารถโหลดสลับกันได้ แต่ต้องเปลี้ยนชื่อให้ตรงกัน

G@mes Diary of Eating Straights 8

G@mes Diary of Eating Straights 8

ข้อความถูกซ่อน: คลิกเพื่อแสดงข้อความ


Preview : http://goo.gl/J8hy8B   Total Size : 1.17 GB
Part1 One2up : http://goo.gl/5yjXRV   Mega : https://goo.gl/Kqg4Ex  Size : 500 MB
Part2 One2up : http://goo.gl/dhWk6R   Mega : https://goo.gl/7w59yA  Size : 500 MB
Part3 One2up : http://goo.gl/ryRXWu   Mega : https://goo.gl/M8D2d8  Size : 262 MB

One2up : ให้เปลี่ยนชื่อไฟล์ก่อนรวมไฟล์  http://goo.gl/GPlnl7
ไฟล์ทั้งสองโฮสสามารถโหลดสลับกันได้ แต่ต้องเปลี้ยนชื่อให้ตรงกัน

G@mes Diary of Eating Straights 7

G@mes Diary of Eating Straights 7

ข้อความถูกซ่อน: คลิกเพื่อแสดงข้อความ


Preview : http://goo.gl/4HDBkc   Total Size : 1.04 GB
Part1 One2up : http://goo.gl/umWQZm   Mega : https://goo.gl/CiETok  Size : 500 MB
Part2 One2up : http://goo.gl/oGUKZb   Mega : https://goo.gl/oEKPyN  Size : 500 MB
Part3 One2up : http://goo.gl/bsdXFw   Mega : https://goo.gl/a5wW9U  Size : 125 MB

One2up : ให้เปลี่ยนชื่อไฟล์ก่อนรวมไฟล์  http://goo.gl/GPlnl7
ไฟล์ทั้งสองโฮสสามารถโหลดสลับกันได้ แต่ต้องเปลี้ยนชื่อให้ตรงกัน

G@mes Seifuku 3 – Delusion & Abolished Bodies

G@mes Seifuku 3 – Delusion & Abolished Bodies

ข้อความถูกซ่อน: คลิกเพื่อแสดงข้อความ


Preview : http://goo.gl/bolpZS   Total Size : 0.99 GB
Part1 One2up : http://goo.gl/62Dx1f   Mega : https://goo.gl/dwRxSs  Size : 550 MB
Part2 One2up : http://goo.gl/By66Uw   Mega : https://goo.gl/3H0p5e  Size : 520 MB

One2up : ให้เปลี่ยนชื่อไฟล์ก่อนรวมไฟล์  http://goo.gl/GPlnl7
ไฟล์ทั้งสองโฮสสามารถโหลดสลับกันได้ แต่ต้องเปลี้ยนชื่อให้ตรงกัน

G@mes Diary of Eating Straights 2

G@mes Diary of Eating Straights 2

ข้อความถูกซ่อน: คลิกเพื่อแสดงข้อความ


Preview : http://goo.gl/5bwH1Q   Total Size : 1.08 GB
Part1 One2up : http://goo.gl/DKJ3Fa   Mega : https://goo.gl/viiw0n  Size : 500 MB
Part2 One2up : http://goo.gl/5ZanRj   Mega : https://goo.gl/0WFUlF  Size : 500 MB
Part3 One2up : http://goo.gl/pJL531   Mega : https://goo.gl/jUHsUk  Size : 170 MB

One2up : ให้เปลี่ยนชื่อไฟล์ก่อนรวมไฟล์  http://goo.gl/GPlnl7
ไฟล์ทั้งสองโฮสสามารถโหลดสลับกันได้ แต่ต้องเปลี้ยนชื่อให้ตรงกัน

HUNK CH - BOY-011, BOY-015, OGVY049, TR-29-0001

HUNK CH - BOY-011

ข้อความถูกซ่อน: คลิกเพื่อแสดงข้อความ


Preview : http://goo.gl/TU0lBK   Total Size : 616 MB
HUNK CH - BOY-015

ข้อความถูกซ่อน: คลิกเพื่อแสดงข้อความ


Preview : http://goo.gl/92fYCr   Total Size : 480 MB
HUNK CH - OGVY049

ข้อความถูกซ่อน: คลิกเพื่อแสดงข้อความ


Preview : http://goo.gl/rdy9c5   Total Size : 646 MB
HUNK CH - TR-29-0001

ข้อความถูกซ่อน: คลิกเพื่อแสดงข้อความ


Preview : http://goo.gl/GXmecN   Total Size : 366 MB

Sunday, 20 December 2015

HUNK CH - TM-OP018, TM-OP019, TO-080002, TR-HO013

HUNK CH - TM-OP018

ข้อความถูกซ่อน: คลิกเพื่อแสดงข้อความ


Preview : http://goo.gl/5DYSGl   Total Size : 651 MB
HUNK CH - TM-OP019

ข้อความถูกซ่อน: คลิกเพื่อแสดงข้อความ


Preview : http://goo.gl/yRlxkC   Total Size : 682 MB
HUNK CH - TO-080002

ข้อความถูกซ่อน: คลิกเพื่อแสดงข้อความ


Preview : http://goo.gl/ey5owG   Total Size : 623 MB
HUNK CH - TR-HO013

ข้อความถูกซ่อน: คลิกเพื่อแสดงข้อความ


Preview : http://goo.gl/cMx50M   Total Size : 526 MB

HUNK CH - BOY-074, NS-132, OAV473, OAV484

HUNK CH - BOY-074

ข้อความถูกซ่อน: คลิกเพื่อแสดงข้อความ


Preview : http://goo.gl/D957Dj   Total Size : 679 MB
HUNK CH - NS-132

ข้อความถูกซ่อน: คลิกเพื่อแสดงข้อความ


Preview : http://goo.gl/hLBcgM   Total Size : 678 MB
HUNK CH - OAV473

ข้อความถูกซ่อน: คลิกเพื่อแสดงข้อความ


Preview : http://goo.gl/XmA2yc   Total Size : 560 MB
HUNK CH - OAV484

ข้อความถูกซ่อน: คลิกเพื่อแสดงข้อความ


Preview : http://goo.gl/FPvkh1   Total Size : 488 MB

Saturday, 19 December 2015

Big Muscles Guy 8

G@MES Big Muscles Guy 8

ข้อความถูกซ่อน: คลิกเพื่อแสดงข้อความ


Preview : Show thumbnail   Total Size : 1.61 GB
Part1 One2up : Download File  Gdrive : Download File  Size : 500 MB
Part2 One2up : Download File  Gdrive : Download File  Size : 500 MB
Part3 One2up : Download File  Gdrive : Download File  Size : 500 MB
Part4 One2up : Download File  Gdrive : Download File  Size : 241 MB

One2up : ให้เปลี่ยนชื่อไฟล์ก่อนรวมไฟล์  http://goo.gl/GPlnl7
ไฟล์ทั้งสองโฮสสามารถโหลดสลับกันได้ แต่ต้องเปลี้ยนชื่อให้ตรงกัน

Thursday, 17 December 2015

G@MES Room 072 + Anal Specialty 10

G@MES Room 072 + Anal Specialty 10

ข้อความถูกซ่อน: คลิกเพื่อแสดงข้อความ


Preview : Show thumbnail   Total Size : 1.37 GB
Part1 One2up : Download File  Gdrive : Download File  Size : 500 MB
Part2 One2up : Download File  Gdrive : Download File  Size : 500 MB
Part3 One2up : Download File  Gdrive : Download File  Size : 478 MB

Backup Folder 

One2up : ให้เปลี่ยนชื่อไฟล์ก่อนรวมไฟล์  http://goo.gl/GPlnl7
ไฟล์ทั้งสองโฮสสามารถโหลดสลับกันได้ แต่ต้องเปลี้ยนชื่อให้ตรงกัน

G@mes Hunk Video Straight Cruising Caravan 8

G@mes Hunk Video Straight Cruising Caravan 8

ข้อความถูกซ่อน: คลิกเพื่อแสดงข้อความ


Segment 1
Preview : http://goo.gl/IQjLNv   Total Size : 1.36 GB
Part1 One2up : http://goo.gl/nv3UWu   Mega : https://goo.gl/nlSkUo  Size : 500 MB
Part2 One2up : http://goo.gl/PkLoyQ   Mega : https://goo.gl/pcxg5E  Size : 500 MB
Part3 One2up : http://goo.gl/XkIxsi   Mega : https://goo.gl/SRe2yr  Size : 464 MB

Segment 2
Preview : http://goo.gl/STwBfW   Total Size : 1.09 GB
Part1 One2up : http://goo.gl/beo9or   Mega : https://goo.gl/XQbXvi  Size : 500 MB
Part2 One2up : http://goo.gl/vaz07H   Mega : https://goo.gl/sGSfOa  Size : 500 MB
Part3 One2up : http://goo.gl/bcdWGb   Mega : https://goo.gl/31i2bp  Size : 182 MB

One2up : ให้เปลี่ยนชื่อไฟล์ก่อนรวมไฟล์  http://goo.gl/GPlnl7
ไฟล์ทั้งสองโฮสสามารถโหลดสลับกันได้ แต่ต้องเปลี้ยนชื่อให้ตรงกัน

Sunday, 13 December 2015

HUNK CH - TO020004, TR-HT002, TR-PV006

HUNK CH - TO020004

ข้อความถูกซ่อน: คลิกเพื่อแสดงข้อความ


Preview : http://goo.gl/DO0S6e   Total Size : 448 MB
HUNK CH - TR-HT002

ข้อความถูกซ่อน: คลิกเพื่อแสดงข้อความ


Preview : http://goo.gl/X8dfJH   Total Size : 517 MB
HUNK CH - TR-PV006

ข้อความถูกซ่อน: คลิกเพื่อแสดงข้อความ


Preview : http://goo.gl/2UUE41   Total Size : 610 MB

HUNK CH - OAV474, OGVY048, TM-ZS043

HUNK CH - OAV474

ข้อความถูกซ่อน: คลิกเพื่อแสดงข้อความ


Preview : http://goo.gl/pVK1Hq   Total Size : 678 MB
HUNK CH - OGVY048

ข้อความถูกซ่อน: คลิกเพื่อแสดงข้อความ


Preview : http://goo.gl/thvHVV   Total Size : 517 MB
HUNK CH - TM-ZS043

ข้อความถูกซ่อน: คลิกเพื่อแสดงข้อความ


Preview : http://goo.gl/BUleRX   Total Size : 505 MB

Friday, 11 December 2015

G@MES ASYURA part IV

G@MES ASYURA part IV

ข้อความถูกซ่อน: คลิกเพื่อแสดงข้อความ


Preview : http://goo.gl/uBCymZ   Total Size : 1.94 GB
Part1 One2up : http://goo.gl/60FgYr   Mega : https://goo.gl/8KUZVb  Size : 550 MB
Part2 One2up : http://goo.gl/dq5SNf   Mega : https://goo.gl/KXycjz  Size : 550 MB
Part3 One2up : http://goo.gl/vlV7nf   Mega : https://goo.gl/JbHfwX  Size : 550 MB
Part4 One2up : http://goo.gl/0wXZa0   Mega : https://goo.gl/pLj1Ej  Size : 440 MB

One2up : ให้เปลี่ยนชื่อไฟล์ก่อนรวมไฟล์  http://goo.gl/GPlnl7
ไฟล์ทั้งสองโฮสสามารถโหลดสลับกันได้ แต่ต้องเปลี้ยนชื่อให้ตรงกัน

OGVY047, TO-01-0001, TR-MM006, TR-FO019

OGVY047, TO-01-0001, TR-MM006, TR-FO019

ข้อความถูกซ่อน: คลิกเพื่อแสดงข้อความ

OGVY047Preview :  Show thumbnail  Total Size : 522 MB
One2up : Download File  Gdrive : Download File

TO-01-0001


Preview : Sow thumbnail   Total Size : 534 MB
One2up : Download File  Gdrive : Download File

TR-MM006


Preview : Show thumbnail   Total Size : 507 MB
One2up : Download File  Gdrive : Download File

TR-FO019


Preview : Show thumbnail   Total Size : 500 MB
One2up : Download File  Gdrive : Download File

HUNK CH - OAV480, OAV482, OGVY043, OGVY046

HUNK CH - OAV480

ข้อความถูกซ่อน: คลิกเพื่อแสดงข้อความ


Preview : http://goo.gl/W5NsaB   Total Size : 697 MB
HUNK CH - OAV482

ข้อความถูกซ่อน: คลิกเพื่อแสดงข้อความ


Preview : http://goo.gl/pWd3HS   Total Size : 563 MB
HUNK CH - OGVY043

ข้อความถูกซ่อน: คลิกเพื่อแสดงข้อความ


Preview : http://goo.gl/RINQ0E   Total Size : 392 MB
HUNK CH - OGVY046

ข้อความถูกซ่อน: คลิกเพื่อแสดงข้อความ


Preview : http://goo.gl/8jSjAI   Total Size : 516 MB